Senast uppdaterad: 27:e juli 2018

VisualDNA, ett företag i Nielsen-gruppen (”vi” eller ”oss”), med säte och huvudkontor i Nielsen House, John Smith Drive Oxford OX4 2WB, Storbritannien, tillhandahåller olika typer av dataanalys samt riktade innehålls- och reklamtjänster (”Tjänster”), och utformar även bildbaserade frågelekar (”Frågelekar”) åt våra kunder och affärspartners, exempelvis webbplatsägare och annonsörer (”Kunder”) under varumärkena VisualDNA, Youniverse och Imagini. Vi driver också ett antal webbplatser, inklusive http://www.visualdna.com och my.visualdna.com (”Webbplatserna”). .

Som ansvariga för de personuppgifter som du anger eller som vi samlar in eller behandlar på våra webbplatser, frågesporter och tjänster, är vi fast beslutna att skydda din integritet. Den sekretesspolicyn styr vår databehandlingspraxis, inklusive hur och för vilka ändamål använder vi den information som samlas in om dig eller som du ger oss eller våra kunder genom användning av eller i samband med tillhandahållandet av våra Webbplatser, Frågelekar och Tjänster, eller din användning av Internet och andra elektroniska kommunikationsnät.

Om våra Frågelekar visas på webbplatser från tredje part eller om vi tillhandahåller våra tjänster för våra Kunders räkning så kan eventuella personuppgifter som samlas in komma att lämnas över till webbplatsägaren, och deras användning regleras då av den berörda webbplatsens användarvillkor och sekretesspolicy om inte annat uttryckligen anges. Vänligen granska sekretesspolicyn på alla webbplatser från tredje part noggrant innan du lämnar ut personlig information, eftersom vi är inte ansvariga för de metoder som tillämpas av sådana parter.

Om du har några frågor om eller synpunkter på vår insamling eller användning av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på nmcdata@nielsen.com.

 

1.Insamling av dina uppgifter

Vi samlar in personuppgifter från besökare på våra Webbplatser eller våra Kunders webbplatser, från personer som öppnar annonsmejl som skickas av oss eller våra Kunder, från deltagare i våra Frågelekar och från användare som interagerar med webbannonser eller som i övrigt besöker webbplatser i vårt nätverk.

De uppgifter vi samlar in kan omfatta:

 • Information som har lämnats frivilligt av dig.
 • Information om dina bildinställningar och uppgifter om produkter och/eller sidor som visas när du deltar i våra Frågelekar. Även om vi inte kan identifiera dig individuellt utifrån dina önskemål så hjälper dina svar oss att bygga upp en bild av dig, dina egenskaper, din livsstil och/eller dina preferenser så att vi ska kunna erbjuda dig annonser och innehåll som har anpassats just för dig.
 • Dokumentation från vår korrespondens med dig eller information från sådan korrespondens om du kontaktar oss.
 • Uppgifter som samlas in automatiskt från din enhet, såsom:
  • Information från cookies, som är små informationsbitar som skickas av en webbserver till en webbläsare; de möjliggör för servern att samla in information från läsaren. Du kan ta reda på mer om vår användning av cookies och hur du hanterar cookies på din enhet i vår cookie-policy.
  • Din IP-adress, som är den unika adress som automatiskt lämnas till andra enheter när din webbläsare eller ditt mejlprogram begär en webbsida eller mejl från de enheterna på Internet.
  • Information om den typ av webbläsare du använder (exempelvis Firefox, Internet Explorer eller Safari).
  • Din enhetsidentifierare av hårdvara eller operativsystem (exempelvis IDFA för iOS, Android ID för Android och Google Ad Ids).

Vi kan komma att kombinera de ovanstående kategorierna av information med information om dig som vi får från andra källor, inklusive den information som innehas av våra Kunder. Närmare upplysningar om vår användning av dina uppgifter finns i avsnittet ”Användning av dina uppgifter” nedan.

Vi har inte för avsikt att samla in information om minderåriga under arton (18) års ålder, och vi ber att minderåriga inte deltar i våra Frågelekar eller lämnar in personlig information via våra Webbplatser. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information om en minderårig så kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera informationen från våra register.

Vi vill inte heller samla in några känsliga personuppgifter (exempelvis information om en persons ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller andra liknande övertygelser, hälsorelaterade eller medicinska omständigheter, kriminell bakgrund eller fackligt engagemang) genom våra Webbplatser eller Frågelekar eller i samband med våra Tjänster. Om du frivilligt lämnar in känslig personlig information av någon anledning, eller om vi är skyldiga att samla in sådan information som en följd av de rättsliga krav som ställs på oss, så kommer vi vid behov att begära ditt uttryckliga medgivande och använda sådan information i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar.

2. Användning av din information

För våra Kunders räkning

 • Våra Kunder inkluderar (men är inte begränsade till) företag som är verksamma inom marknadsförings- och reklamtekniksbrancherna, marknadsförings- och reklambyråer, konsultföretag, leverantörer och varumärken.
 • Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra Tjänster till förmån för våra Kunder och för deras räkning. I våra Tjänster ingår att analysera de informationskategorier som beskrivs ovan för att skapa en bild av din livsstil, dina intressen, dina intentioner i fråga om webbsurfning och inköp samt din smak och dina preferenser. Även om de flesta uppgifter vi samlar in gäller din webbläsare eller enhet (exempelvis cookie-ID och IP-adresser) och inte direkt identifierar dig så hjälper de oss att skapa grupper av användare med liknande surfnings- eller beteendemönster och intressen, beroende på våra Kunders specifikationer. Vi kallar denna process ”Modellering” och vi kallar dessa grupper ”Målgrupper”. Målgrupper kan då användas för att erbjuda dig och andra i din Målgrupp innehåll och annonser som är mer relevanta för din livsstil och dina intressen. Vi kallar denna verksamhet “annonsinriktning.” Vi använder även teknik för att koppla samman en användares olika enheter. På så sätt kan vi erbjuda riktade reklamtjänster och skapa användarprofiler för alla våra nät. Du kan ta reda på mer om vår användning av cookies här.
 • Våra Frågelekar kan omfatta frågor som härrör från våra Kunder (inklusive MiQ, som använder denna information för mätnings och insiktsändamål och vars sekretesspolicy kan hittas här) och/eller frågor som ställs på uppdrag av enskilda medieköpande organ, plattformar och annonsörer. Dessa organisationer kan få tillgång till och använda dina uppgifter för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy.
 • Vi kan också använda din information för analys, strategisk forskning och utveckling, mätning (t.ex. för att mäta effektiviteten av innehåll och reklam) och anpassning (t.ex. för att förse dig med mer personlig service, både på våra Webbplatser och våra Kunders webbplatser).
 • I det fall våra kunder använder din information för ovan nämnda syften råder vi dem att ange detta i sin integritetspolicy och förklara hur du kan säga nej till sådan användning.

För vår egen räkning

 • Våra Webbplatser är i huvudsak avsedda för användning av våra Kunder och andra användare som kan ha för avsikt att använda våra Tjänster. Vi kommer därför att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra Tjänster, besvara dina förfrågningar och hantera önskemål, expediera beställningar, administrera konton och tillhandahålla information om våra Tjänster.
 • Vi kan även använda den automatiskt insamlade informationen, såsom din IP-adress och information som lagrats i cookies, för att samla statistik om antalet personer som besöker våra Webbplatser samt för att specialanpassa Webbplatsernas innehåll, layout och tjänster. Du kan ta reda på mer om vår användning av cookies här.
 • I tillämpliga fall följer vi Internet Advertising Bureaus principer för god praxis för intressebaserad marknadsföring (Online Behavioral Advertising, OBA).

Enligt dataskyddslagarna i vissa jurisdiktioner får vi bara samla in och behandla personuppgifter om vi har lagliga skäl, och då måste vi även i denna sekretesspolicy beskriva de rättsliga grunder som vi stöder oss på för att behandla dina uppgifter.

Om du är baserad i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES“) så kommer vi att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller i samband med våra legitima intressen, förutsatt att sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter. Vi kan exempelvis bearbeta din personliga information i förlitan på ett legitimt intresse av en effektiv och laglig användning av våra Webbplatser, liksom den effektiv leveransen av våra Tjänster. Vi kan ha andra legitima intressen, och om så är fallet kommer vi att klargöra vad dessa intressen är vid den relevanta tidpunkten.

I den utsträckning som vi behandlar känsliga personuppgifter som gäller dig, kommer vi att göra det av någon av följande anledningar: a) du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att behandla informationen, b) behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav eller c) du har offentliggjort informationen på ett uppenbart sätt.

 

3. Vidarebefordran av uppgifter

 • Vi kommer inte att vidarebefordra ditt namn, dina kontaktdata och annan information som direkt kan identifiera dig till våra Kunder om du inte har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Vi kan dela med oss av annan information, såsom dina svar i Frågelekar som del av våra Tjänster, för att göra det möjligt för våra Kunder att utforma eller förbättra sina tjänster och produkter, samt för andra marknadsföringsrelaterade ändamål enligt vad som beskrivs i denna sekretesspolicy.
 • Vi kan även överföra vissa uppgifter, såsom din IP-adress och information om din surfhistorik (exempelvis besökta webbplatser eller respons på annonser) och annan information som har samlats in via cookies, s.k. webbfyrar (”web beacons”) och andra tekniker till våra Kunder, reklampartners och övriga tredjepartsaktörer inom vårt nätverk. Denna information, som kan kombineras med information som hålls av våra Kunder, kan användas för att tillhandahålla reklam, kampanjer och andra produkter och tjänster som kan vara av särskilt intresse för dig. Den kan även användas för att ge dig ett skräddarsytt utbud av innehåll och medieprodukter. Vi lämnar inte ut ditt namn eller dina personliga kontaktdata till de partners som presenterar reklam och erbjudanden såvida du inte har valt att dela informationen med dem. Vi lämnar inte heller ut ditt namn eller dina personliga kontaktdata till någon reklampartner när du interagerar med eller ser en riktad annons. Du kan ta reda på mer om vår användning av cookies här.
 • Vi kan anlita tredjepartsaktörer för att erbjuda tjänster för vår räkning, vilket kan inbegripa att de hanterar uppgifter om dig, exempelvis för att komplettera ofullständiga adresser eller för att utöka den information vi har om dig. Sådana parter får bara agera enligt våra instruktioner och kan inte använda uppgifter om dig för sina egna syften utan ditt samtycke.
 • Det är möjligt att vi till en tredje part överför, säljer eller tilldelar sådana uppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy i samband med vissa företagsaffärer, till exempel försäljning, fusion, konsolidering, förändring av kontroll, överföring av tillgångar eller omorganisation. Men utöver vad som beskrivs ovan eller om vi inte är skyldiga att göra det a) enligt lag, b) för att tillämpa våra användarvillkor eller c) för att skydda våra kunders eller andra personers rättigheter, egendom eller säkerhet, kommer vi inte att yppa, sälja eller vidarebefordra uppgifter om dig till någon tredje part utan din tillåtelse.
 • Sådana yppanden kan innebära att uppgifter om dig överförs till länder eller regioner med dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt hemland, och genom att surfa på Webbplatserna, delta i Frågelekar och kommunicera elektroniskt med oss godkänner du sådana överföringar. I fall där uppgifter om dig överförs från ditt hemland kommer vi att se till att det finns tillräckligt skydd för dina personuppgifter. Om du är bosatt inom EU kan sådant skydd vara ett dataöverföringsavtal med informationsmottagaren, baserat på standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land. Om du vill ha ytterligare detaljer om de överföringar som beskrivs ovan och det skydd som tillämpas med avseende på sådana överföringar, kan du kontakta oss på nmcdata@nielsen.com.

 

4. Dina val och lagliga rättigheter

Vi anser att du alltid ska ha kontroll över uppgifterna om dig. Därför erbjuder vi olika val när det gäller din personliga information i enlighet med tillämpliga lagar.

Beroende på ditt land har du möjligen rätt till att:

 • begära en bekräftelse på att vi behandlar din personliga information;
 • rekvirera en kopia av de personuppgifter vi har om dig;
 • begära att vi uppdaterar dina personuppgifter eller korrigerar sådan information som är oriktig eller ofullständig;
 • begränsa det sätt på vilket vi använder din personliga information (t.ex. om vi inte har någon laglig rätt att fortsätta använda den) eller begränsa vår användning av din personliga information (till exempel, om dina personuppgifter är felaktiga eller under olaglig hållning);
 • invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
 • dra tillbaka det samtycke som du har gett oss för att behandla din personliga information;
 • begära att dina personuppgifter överförs till en annan organisation i ett strukturerat, vanligen använt, och maskinläsbart format (till den grad detta är tillämpligt);
 • begära att vi tar bort den personliga information vi har om dig; och
 • lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land om vår behandling av dina personuppgifter.  

Om du är intresserad av att utöva en eller flera av de rättigheter som beskrivs ovan, vänligen kontakta oss på privacy.department@nielsen.com. Observera att vi kan komma att begära bevis på din identitet och kräva att du samarbetar med våra säkerhetskontroller innan vi kan ge verkan åt dessa rättigheter.

Du kan även när som helst välja bort våra partnertjänster för att koppla samman dina olika enheter, genom att följa dessa länkar: http://www.aboutads.info/choices/ och https://www.ghostery.com/support/global-opt-out/.

Dessutom kan du radera dina personuppgifter genom att besöka http://my.visualdna.com och radera hela din profil.

Ifall du bor inom EU och har några frågor eller oroar dig över vår insamling eller användning av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta vår EU-dataskyddsansvarige på privacy.department@nielsen.com. Om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter eller någon fråga om sekretess eller begäran som du har framfört till oss så har du dessutom rätt att klaga hos en lämplig dataskyddsmyndighet (DPA, efter engelskans Data Protection Authority). För att hitta kontaktuppgifter till ditt lands DPA, var god och besök http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

5. Informationssäkerhet

Vi har vidtagit rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information vi innehar. Även om vi gör vårt bästa för att skydda uppgifterna om dig, kan vi inte garantera säkerheten för de data som skickas till våra webbplatser. All överföring sker på din egen risk.

 

6. Lagring av information 

Vi kommer att behålla uppgifter om dig så länge som behövs för att uppnå de syften som anges i avsnittet ”Användning av uppgifter” ovan, eller som i övrigt krävs för att följa gällande lagar.

 

7. Tredje parts webbplatser 

Denna sekretesspolicy gäller enbart våra Webbplatser – inte andra webbplatser som vi har länkar till eller andra webbplatser som använder våra Tjänster. Vi ansvarar inte för den sekretesspolicy eller praxis som gäller andra webbplatser, även om du når dem via länkar från våra Webbplatser eller om du når våra Webbplatser, Frågelekar eller Tjänster från dem. Det är därför rekommenderat att du läser sekretesspolicyn på sådana webbplatser innan du delger personlig information.

 

8. Förändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera och göra ändringar i denna Sekretesspolicy då och då efter eget gottfinnande. När vi gör ändringar i denna Sekretesspolicy så kommer vi att ändra datumet “Senast Uppdaterat” högst upp på denna sida, och den modifierade eller ändrade versionen av denna Sekretesspolicy ska vara effektiv för dig och din personliga information från och med det datumet. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera våra Webbplatser för att se om det har skett några förändringar i denna Sekretesspolicy.

 

9. Kontakta oss 

Om du har frågor om eller oroar dig över denna sekretesspolicy, råder vi dig att skriva till oss på nmcdata@nielsen.com.

För invånare inom EES:

Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK
Attn.: Legal Dept.

För invånare i alla övriga länder:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA
Attn.: Legal Dept.